Sử dụng API Google Drive để xem và sửa đổi Team Drives

Tháng 2 28, 2018


Theo phản hồi từ khách hàng với mong muốn có nhiều công cụ hơn để xem và quản lý tất cả Team Drives trong miền ở một vị trí, nên hôm nay, Google đã cải tiến và cung cấp các phương pháp mới trong API Google Drive cho phép các nhà phát triển xây dựng các công cụ để quản lý thành viên nhóm, các giải pháp an ninh không gian mạng và hơn thế nữa.

Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về các phương pháp mới trong API.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên

Thao tác:

Hành động quản trị  được đề xuất.

Nguồn: LVtech