Sử dụng các kiểm soát dựa trên nhóm để cấp quyền truy cập LDAP

Tháng 6 17, 2020


Tóm tắt:

Bây giờ quản trị viên có thể định cấu hình quyền truy cập cho máy khách LDAP theo nhóm. Trước đây, các điều khiển chỉ khả dụng ở cấp đơn vị tổ chức (OU).

Các máy khách LDAP thuộc dịch vụ bảo mật LDAP, cho phép người dùng truy cập các ứng dụng và cơ sở hạ tầng CNTT dựa trên LDAP truyền thống bằng thông tin đăng nhập G Suite. Tính năng mới này cho phép quản trị viên cho phép hoặc ngăn chặn các nhóm người dùng cụ thể đăng nhập vào một ứng dụng. Điều này có thể giúp đảm bảo chỉ những người dùng phù hợp mới có thể truy cập và sử dụng các ứng dụng cụ thể.

Kiểm soát dựa trên nhóm đối với các máy khách LDAP trong Admin console

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên có thể thêm các kiểm soát dựa trên nhóm vào các máy khách LDAP đã được định cấu hình, cũng như mọi máy khách mới được thiết lập. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm và kết nối các máy khách LDAP và định cấu hình quyền truy cập cho các máy khách LDAP.
  • Người dùng cuối: Không có tác động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 9/6/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech