Sử dụng các nhóm để quản lý truy cập nhận thức ngữ cảnh đối với G Suite

Tháng 2 15, 2020


Tính năng mới:

Bây giờ quản trị viên có thể sử dụng các nhóm để quản lý truy cập nhận thức ngữ cảnh cho tổ chức. Trước đây chỉ có thể quản lý theo đơn vị tổ chức (OU). Truy cập nhận thức ngữ cảnh cho phép quản trị viên kiểm soát truy cập dựa trên danh tính và bối cảnh người dùng. Quản lý việc này với các nhóm cung cấp thêm tính linh hoạt, do đó có thể đảm bảo đúng người dùng có mức độ truy cập phù hợp vào đúng thời điểm.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp  để tìm hiểu cách quản lý truy cập nhận thức ngữ cảnh.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Với quyền truy cập nhận thức ngữ cảnh, quản trị viên có thể thiết lập các cấp truy cập khác nhau dựa trên danh tính người dùng và bối cảnh của yêu cầu (vị trí, trạng thái bảo mật thiết bị, địa chỉ IP). Điều này có thể giúp quản trị viên cung cấp các điều khiển truy cập chi tiết mà không cần VPN và cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào tài nguyên G Suite dựa trên các chính sách của tổ chức. Tìm hiểu thêm về truy cập nhận thức ngữ cảnh.

Việc sử dụng các nhóm cho phép các điều khiển truy cập chi tiết hơn trong khi giảm thiểu lượng công việc cần thiết để tạo và quản lý các OU khác nhau. Ví dụ: các nhóm có thể giúp thiết lập các chính sách khác nhau dễ dàng hơn đối với:

  • Người dùng ở các cấp tổ chức khác nhau (ví dụ: ban điều hành)
  • Người dùng trong các vai trò cụ thể (ví dụ: quản trị viên)
  • Người dùng có vị trí tuyển dụng khác nhau (ví dụ: nhân viên toàn thời gian hoặc nhân viên tạm thời)

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/2/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/2/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech