Sử dụng Count API để ước tính kích thước xuất Vault API

Tháng 10 31, 2020


Tóm tắt:

Google đang thêm Count API vào Vault API. Count API cho phép xem số lượng thư, tập tin hoặc các mục dữ liệu khác phù hợp với truy vấn tìm kiếm.

Người dùng có thể sử dụng số lượng mục để ước tính kích thước của quá trình xuất, sau đó chọn tiếp tục xuất hoặc điều chỉnh truy vấn để lấy ít mục hơn. Điều này có thể giúp đảm bảo xuất thành công bằng cách giảm khả năng lỗi do kích thước.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/10/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng cho Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Enterprise for Education, cũng như các khách hàng khác có giấy phép bổ sung Vault.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech