Sử dụng Google Group kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng G Suite và các dịch vụ

Tháng 12 19, 2018


Google đã thêm khả năng sử dụng Google Groups để kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng G Suite và các dịch vụ bổ sung của Google trong tổ chức. Điều này cung cấp cho quản trị viên phương thức đơn giản và cụ thể để đảm bảo đúng người dùng có quyền truy cập vào đúng ứng dụng.

Tính năng này được phát triển dựa trên các yêu cầu cụ thể của khách hàng về các kiểm soát truy cập linh hoạt và chi tiết hơn cho các ứng dụng và dịch vụ. Hiện tại quyền truy cập chỉ có thể được định cấu hình ở cấp đơn vị tổ chức (OU). Các nhóm có thể kiểm soát truy cập bởi các yếu tố tổ chức khác. Khách hàng phản hồi  rằng miong muốn có thể bật ứng dụng hoặc dịch vụ cho các nhóm bao gồm:

  • Chức năng các bộ phận hoặc công việc
  • Nhóm dự án
  • Mức thâm niên cụ thể
  • Vị trí địa lý khác nhau
  • Các công ty khác nhau trong một tổ chức rộng lớn hơn

Sử dụng các nhóm để đảm bảo người dùng có quyền truy cập vào ứng dụng và dịch vụ

Để bắt đầu, hãy truy cập Admin console > Ứng dụng > G Suite hoặc các dịch vụ bổ sung của Google:

  • Tìm kiếm và chọn một nhóm trong bảng điều khiển ở bên trái
  • Chọn các dịch vụ riêng lẻ (bằng cách di chuột) hoặc hàng loạt (sử dụng các hộp kiểm)
  • Bật hoặc tắt dịch vụ cho nhóm cụ thể

Chỉ có thể chọn các nhóm được tạo bởi quản trị viên - có thể sử dụng các nhóm do người dùng tạo như một phần của tính năng này. Quản trị viên có thể thấy một thông báo, như hình sau, cho biết về tính năng mới.

Cần có các quyền quản trị sau để truy cập tính năng này:

  • Xem tất cả các nhóm
  • Quản lý ứng dụng G Suite và các dịch vụ bổ sung của Google tại thể được định cấu hình ở cấp đơn vị tổ chức (OU)

Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm chi tiết về cách kiểm soát quyền truy cập vào các dịch vụ của G Suite và Google với các nhóm.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech