Sử dụng Vault cho thư bảo mật trong Gmail và tập tin Jamboard

Tháng 3 13, 2019


Những thay đổi mới:

Google Vault đang thêm hỗ trợ cho hai loại nội dung mới:

  • Email chế độ bảo mật của Gmail - Nếu người dùng gửi hoặc nhận tin nhắn ở chế độ bảo mật của Gmail (hiện khả dụng cho G Suite dưới dạng chương trình beta), Vault sẽ giữ lại, lưu giữ, tìm kiếm và xuất các email ở chế độ bảo mật.
  • Các tập tin Jamboard được lưu trữ trong Google Drive - Vault sẽ tự động giữ lại và bảo quản các tập tin Jamboard (jams) theo các quy tắc duy trì và lưu giữ được đặt cho Google Drive và cho phép tìm kiếm và xuất các tập tin này.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng: Google Vault cho phép duy trì, lưu giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu để hỗ trợ cho các nhu cầu duy trì và tìm kiếm thông tin theo định dạng điện tử. Lần ra mắt này bổ sung hỗ trợ các loại dữ liệu mới để có thể quản lý toàn diện dữ liệu của tổ chức.

Chi tiết bổ sung:

Hỗ trợ Gmail chế độ bảo mật

Chế độ bảo mật của Gmail cho phép người dùng hạn chế quyền truy cập của người nhận đối với email có nội dung nhạy cảm. Tính năng này hiện khả dụng cho các miền G Suite thông qua bảo mật Gmail dưới dạng Beta.

Vault và email bảo mật được gửi bởi các thành viên trong tổ chức - Vault có thể lưu giữ, duy trì, tìm kiếm và xuất tất cả các email chế độ bảo mật được gửi bởi người dùng trong tổ chức. Email luôn khả dụng đối với Vault, ngay cả khi người gửi đặt ngày hết hạn hoặc thu hồi quyền truy cập của người nhận vào các email bảo mật.

Sau đây là ví dụ về những gì admin@ink-42.com sẽ thấy hiển thị trong Vault khi họ tìm kiếm sam@ink-42.com và xem trước email này được gửi bởi lisa@ink-42.com.

Vault và email bảo mật được nhận từ bên ngoài tổ chức - Người dùng có thể nhận được email ở chế độ bảo mật từ bên ngoài sử dụng G Suite và Gmail cá nhân. Quản trị viên có thể lưu giữ, tìm kiếm và xuất các tiêu đề thư và chủ đề của các email bảo mật được gửi từ bên ngoài. Tuy nhiên, không thể tìm kiếm hoặc xuất nội dung email hoặc tập tin đính kèm từ emal theo chế độ bảo mật được gửi từ bên ngoài.

Đây là ví dụ về những gì admin@ink-42.com sẽ thấy hiển thị trong Vault khi tìm kiếm sam@ink-42.com và xem trước email này được gửi bởi một tên miền bên ngoài (ben@imfl.com).

Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về Vault và chế độ bảo mật của Gmail. Quản trị viên cũng có thể xem cách bảo vệ thư Gmail với chế độ bảo mật.

Hỗ trợ cho các tập tin Jamboard (jam) được lưu trữ trong Drive

Với lần cải tiến này, quản trị viên có thể quản lý các tập tin Jamboard đã được lưu cho người dùng Google Drive:

  • Duy trì dữ liệu Jamboard thông qua Vault với cùng quy tắc duy trì đã được cài đặt trong Google Drive. Tất cả các quy tắc duy trì được cài đặt trong Drive sẽ tự động áp dụng cho Jam trong Drive.
  • Bảo quản dữ liệu Jamboard thông qua Drive.
  • Tìm kiếm dữ liệu Jamboard trong Vault, cùng với các tập tin Drive khác hoặc chỉ tìm kiếm các tập tin Jamboard với phương thức tìm kiếm “type:jam”. Quản trị viên cũng có thể xem trước jam và xuất các tập tin Jamboard.

Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để biết cách đặt quy tắc duy trì trong Drive, quy tắc này cũng sẽ áp dụng đối với jam.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

Vault cho Jamboard

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/3/2019.

Vault hỗ trợ cho bảo mật Gmail trong phiên bản beta đã triển khai cho tất cả các miền.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT.

Nguồn: LVtech