Tách giá trị trong biểu đồ hình tròn trong Google Sheets

Tháng 1 14, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể “rút ra” một giá trị và làm nổi bật từ biểu đồ hình tròn trong Google Sheets. Tính năng này cung cấp cho người dùng nhiều cách hơn để kiểm soát giao diện của biểu đồ và hiển thị tốt hơn dữ liệu quan trọng nhất trong Trang tính.

Làm thế nào để bắt đầu:

Người dùng cuối: Tính năng này khả dụng theo mặc định. Truy cập bài viết của Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng này.

Thời gian triển khai

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/1/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/1/2020.

Khả dụng:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech