Tăng giới hạn các liên hệ bên ngoài được chia sẻ lên đến 200.000 địa chỉ

Tháng 12 15, 2020


Tóm tắt:

Các liên hệ bên ngoài được chia sẻ là những người dùng bên ngoài miền, những người được  thêm vào danh bạ. Trước đây, có giới hạn 50.000 liên hệ bên ngoài. Bây giờ giới hạn là 200.000. Ngoài ra, tổng giới hạn lưu trữ đã được tăng từ 20MB lên 40MB.

Các địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ cho phép cộng tác giữa người dùng trong tổ chức và bất kỳ người dùng bên ngoài có thể cần liên lạc thường xuyên như nhà tư vấn hay đối tác. Khi người dùng được thêm làm địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ, người dùng trong tổ chức có thể tìm thấy thông tin hồ sơ liên hệ trong nhiều dịch vụ của Google, chẳng hạn như khi nhập địa chỉ trong Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech