Tăng khả năng hiển thị về giới hạn nhận thư trong Gmail

Tháng 9 05, 2018


Các cuộc tấn công có chủ ý hoặc việc cấu hình sai có thể khiến cho tỷ lệ email gửi đến cao bất thường. Để bảo vệ người dùng, Gmail theo dõi tỷ lệ email đến và khi đạt đến giới hạn nhận email nhất định, sẽ tự động từ chối thư đến các tài khoản bị ảnh hưởng.

Google muốn cung cấp cho quản trị viên G Suite tăng khả năng hiển thị trong quy trình giới hạn tốc độ này. Từ nay trở đi, nếu Gmail từ chối 25 thư trở lên đối với một người nhận trong vòng một giờ, Google sẽ gửi danh sách người dùng bị ảnh hưởng và số lượng thư bị từ chối. Để nhận được thông báo này, quản trị viên cần bật cảnh báo giới hạn email.

Google hy vọng danh sách này, cùng với tính năng Tìm kiếm nhật ký email, sẽ giúp quản trị viên xác định lý do thư bị giới hạn và có hành động thích hợp.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên

Thao tác:

Thông báo quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech