Tăng thời gian khôi phục người dùng đã bị xóa lên 20 ngày

Tháng 2 28, 2018


Đáp ứng nhu cầu của quản trị viên G Suite, Google tăng thời gian để khôi phục người dùng đã bị xóa từ 5 ngày lên 20 ngày. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những khách hàng quản lý tài khoản người dùng thông qua API hoặc các công cụ đồng bộ hóa tự động khác.

Lưu ý: chỉ quản trị viên cấp cao mới có thể khôi phục tài khoản của người dùng đã bị xóa.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite .

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech