Tạo đầu trang và chân trang tùy chỉnh trong Google Trang tính

Tháng 2 28, 2018


Trong khi tạo các trang tính chuyên nghiệp, điều quan trọng là người dùng có thể gắn các trang tính với một số thông tin nhất định-ví dụ như tên công ty, thông báo bảo mật và bất kỳ chi tiết quan trọng nào khác. Với lần ra mắt này, Google đã cải tiến để đáp ứng nhu cầu nêu trên. Từ nay trở đi, người dùng có thể tùy chỉnh đầu trang và chân trang trong tài liệu Google Sheets với nội dung theo nhu cầu. Ngoài ra, người dùng có nhiều tùy chọn được xác định trước (cho ngày tháng, thời gian, v.v ..) và di chuyển các tùy chọn xung quanh tiêu đề và chân trang. Đơn giản chỉ cần chọn “CHỈNH SỬA TRƯỜNG TÙY CHỈNH” ("EDIT CUSTOM FIELDS") từ trình đơn Cài đặt in (Print settings) để bắt đầu.

Customer H&F 1.png

Custom H&F 2.png

Thêm vào đó, Google cũng giới thiệu cài đặt in đã lưu với lần ra mắt này. Chỉ cần chỉnh sửa cài đặt một lần và tất cả máy in sẽ được lưu giữ lại cho lần sau khi người dùng hoặc cộng tác viên mở ra trên cùng một trang tính.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ trong 2 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech