Tạo một trang web từ mẫu có sẵn

Tháng 5 20, 2020


Người dùng có thể chọn từ các mẫu để xây dựng trang web.

Sử dụng một mẫu

  1. Trên máy tính, hãy truy cập Google Sites.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thư viện mẫu .
  3. Nhấp vào mẫu muốn sử dụng.
  4. Một bản sao của mẫu sẽ mở ra.

Hiển thị hoặc ẩn mẫu

  1. Trên máy tính, hãy truy cập Google Sites.
  2. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào Trình đơn > Cài đặt menu .
  3. Bật hoặc tắt Hiển thị các mẫu gần đây trên màn hình chính.

Nguồn: LVtech