Thay đổi định dạng của lịch và tài nguyên thứ cấp

Tháng 5 27, 2020


Tóm tắt:

Bắt đầu từ ngày 3/6/2020, ID lịch được liên kết với lịch và tài nguyên thứ cấp mới được tạo sẽ có định dạng mới. Trong định dạng mới, tên miền Tài khoản G Suite sẽ không được bao gồm trong ID lịch tài nguyên hoặc ID tài nguyên.

  • Định dạng email hiện có đối với tài nguyên lịch là như sau: {tên miền khách hàng} _ {ký tự ngẫu nhiên}@resource.calendar.google.com
  • Định dạng cho lịch thứ cấp là như sau: {tên miền khách hàng} _ {ký tự ngẫu nhiên}@group.calendar.google.com
  • Định dạng mới cho các tài nguyên lịch mới được tạo sẽ như sau: {ký tự ngẫu nhiên}@resource.calendar.google.com
  • Định dạng mới cho lịch thứ cấp mới được tạo sẽ như sau: {ký tự ngẫu nhiên}@group.calendar.google.com

Thay đổi này chỉ là mỹ phẩm và không có chức năng Google Calendar nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu duy trì tập lệnh phân tích/trích xuất tên miền từ ID Tài nguyên/Lịch thứ cấp, vui lòng cập nhật tập lệnh để đảm bảo được tiếp tục hoạt động sau thay đổi này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 03/06/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite

Nguồn: LVtech