Thay đổi giao diện quản lý người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 7 01, 2019


Tính năng mới:

Google thực hiện một số thay đổi đối với giao diện sử dụng để quản lý người dùng trong Admin console. Cụ thể, quản trị viên có thể nhận thấy các bản cập nhật sau khi truy cập Admin console > Người dùng:

  • Nút văn bản mới để quản lý người dùng. Các nút xuất hiện khi di chuột qua người dùng trong danh sách người dùng đã được thay đổi từ biểu tượng thành văn bản.
  • Liên kết văn bản mới để thêm người dùng. Bây giờ quản trị viên có thể sử dụng các nút văn bản ở đầu bảng. Các nút này thay thế nút ‘+ trước đây được sử dụng để thêm người dùng.
  • Thanh tiêu đề bảng động. Hiện tại có các tùy chọn khác nhau được hiển thị trong bảng tùy thuộc vào việc có bất kỳ hàng nào được chọn hay không.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Những thay đổi này sẽ giúp tìm các tính năng quản lý người dùng phổ biến dễ dàng hơn và do đó quản lý người dùng nhanh hơn thông qua Admin console.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Xem giao diện mới tại Admin console > Người dùng. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thức quản lý người dùng.
  • Người dùng cuối: Không yêu cầu hành động.

Thông tin chi tiết:

Nút mới để quản lý người dùng

Thay vì các nút biểu tượng, giờ đây, quản trị viên sẽ có các nút văn bản để hoàn thành các chức năng quản lý người dùng phổ biến, như đặt lại mật khẩu, đổi tên người dùng, thêm vào nhóm và hơn thế nữa.

Liên kết văn bản mới để thêm người dùng

Để thêm từng người dùng riêng lẻ hoặc thêm theo kiểu hàng loạt, hãy sử dụng các liên kết văn bản ở đầu bảng người dùng. Lưu ý rằng các tùy chọn này thay đổi khi chọn hàng.

Một cách mới để thêm người dùng

Thanh tiêu đề bảng động

Các tùy chọn trong thanh tiêu đề bảng sẽ thay đổi khi có hàng người dùng được chọn.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech