Thay đổi kích thước các phần Chat và Rooms trong Gmail trên web

Tháng 1 21, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể thay đổi kích thước phần Chat và Rooms trong điều hướng bên trái của Gmail trên web. Điều này giúp người dùng dễ dàng nắm được các cuộc trò chuyện quan trọng và điều hướng đến các cuộc trò chuyện có liên quan nhanh hơn.

Di chuyển chuột qua phần tiêu đề và kéo lên hoặc xuống để thay đổi kích thước

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Để thay đổi kích thước một phần, hãy nhấp vào phần tiêu đề và kéo để điều chỉnh nếu cần.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech