Thêm liên hệ vào thư Gmail trên Android một cách nhanh chóng

Tháng 9 18, 2020


Tóm tắt:

Người dùng Gmail trên Android hiện có thể tự động thêm liên hệ vào dòng “To” của email bằng cách nhập “+” hoặc “@” vào nội dung email, sau đó chọn tên liên hệ hiển thị từ danh sách.

Tính năng này trước đây đã khả dụng trên web.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách gửi thư trong Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech