Thêm nhiều cải tiến đối với quản lý người dùng trong Admin console

Tháng 5 16, 2018


Google đang cập nhật giao diện Danh sách người dùng trong Admin console để giúp quản trị viên dễ dàng xem, tìm và quản lý người dùng. Những cải tiến về danh sách người dùng này dựa trên những cải tiến đối với trải nghiệm chi tiết người dùng mà Google vừa công bố.

Tìm người dùng với bộ lọc tìm kiếm và bộ lọc mới được cải thiện

Chế độ xem danh sách người dùng mới cho phép quản trị viên xem người dùng trong toàn miền hoặc một số đơn vị tổ chức (OUs), tìm kiếm và lọc người dùng và thực hiện tác vụ đối với những người dùng cụ thể. Quản trị viên có thể:

  • Tìm người dùng với bộ lọc: giờ đây quản trị viên có thể lọc theo vai trò quản trị, chức danh, bộ phận, trạng thái người dùng và hơn thế nữa.
  • Tải xuống hoặc xuất danh sách đã lọc: một khi đã tạo bộ lọc, quản trị viên có thể tải xuống danh sách người dùng với các bộ lọc được áp dụng.
  • Cải thiện tìm kiếm: tìm người dùng nhanh chóng bằng các tính năng tìm kiếm mới mạnh mẽ, bao gồm khả năng tìm kiếm trong các OUs cụ thể và theo thuộc tính người dùng.
  • Tùy chỉnh chế độ xem: Tùy chỉnh các cột được hiển thị trong bảng để xem tất cả thông tin cần trong một chế độ hiển thị duy nhất.

Thực hiện tác vụ nhanh chóng đối với người dùng trực tiếp từ danh sách

  • Thay đổi thông tin người dùng cá nhân: kéo chuột qua người dùng để thực hiện các tác vụ nhanh chóng bao gồm đặt lại mật khẩu, đổi tên người dùng, tạm ngưng, xóa hoặc khôi phục tài khoản người dùng, thay đổi đơn vị tổ chức và hơn thế nữa.
  • Cập nhật nhiều người dùng với tác vụ hàng loạt: Chỉnh sửa thông tin nhanh chóng cho nhiều người dùng với tác vụ hàng loạt chẳng hạn như thêm vào nhóm, email cuản nhiều người dùng, xóa nhiều tài khoản và hơn thế nữa.

Dễ dàng quản lý các đơn vị tổ chức

Có một phần mới dành riêng cho việc quản lý các đơn vị tổ chức đơn giản hơn. Tại đây, quản trị viên có thể dễ dàng tạo, di chuyển và quản lý các đơn vị tổ chức.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech