Thêm nhiều tùy chọn để chia sẻ tình trạng rảnh/bận trong Google Calendar

Tháng 3 01, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm hai tùy chọn mới trong Lịch, điều này sẽ giúp người dùng thông báo tốt hơn tình trạng rảnh/bận trong công việc với đồng nghiệp. Cụ thể:

 • Tạo các mục nhập không có mặt tại văn phòng lặp lại.
 • Chia giờ làm việc thành nhiều phân đoạn mỗi ngày.

Hiện tại, phân đoạn giờ làm việc sẽ chỉ khả dụng trên web và lặp lại các mục không có mặt tại văn phòng trên web và thiết bị Android. Sau đây thông tin về các tính năng này, bao gồm cả chi tiết triển khai.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Vì nhiều người đã trải nghiệm việc thay đổi về môi trường làm việc trong năm vừa qua, nên lịch trình làm việc cũng thay đổi — và giờ đây thường bị trộn lẫn với các công việc cá nhân và các nghĩa vụ khác. Hy vọng rằng với việc bổ sung lặp lại các mục không có mặt tại văn phòng và giờ làm việc có thể phân đoạn, người dùng có thể sắp xếp thời gian và thông tin tình trạng rảnh/bận cho đồng nghiệp tốt hơn.

Người dùng có thể sử dụng giờ làm việc có thể phân đoạn để cho biết khối thời gian nhất định nằm ngoài giờ làm việc. Giờ làm việc được hiển thị trên lịch khi có một ai đó lên lịch cuộc họp.

Ngoài việc sử dụng lặp lại các mục không có mặt tại văn phòng cho thời gian đi nghỉ, người dùng có thể sử dụng để chỉ ra thời gian khi cần xử lý các công việc cá nhân — như chăm sóc trẻ em, tập thể dục, v.v. Những thông tin này cũng có thể được sử dụng để thông báo tốt hơn tình trạng rảnh/bận hoặc những ngày nhất định khi thường xuyên không có mặt.

Thông tin chi tiết:

Lặp lại các mục không có mặt tại văn phòng và từ chối cuộc họp

Nếu người dùng tạo mục nhập không có mặt tại văn phòng (OOO) lặp lại và chọn “Tự động từ chối cuộc họp”, thì thông báo từ chối cuộc họp sẽ được gửi đến người tổ chức của bất kỳ cuộc họp nào được lên lịch trong thời gian OOO lặp lại. Nếu cuộc họp bị từ chối là cuộc họp định kỳ, những người tổ chức đó có thể nhận được nhiều thông báo — những email này được gộp chung cho người dùng Gmail, nhưng không phải lúc nào cũng dành cho người dùng các dịch vụ email khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phân đoạn giờ làm việc trong Google Calendar

Thời gian triển khai:

 • Chia thời gian làm việc

   • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/2/2021.
   • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/3/2021.

 • Lặp lại các mục thời gian vắng mặt

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 01/3/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/3/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech