Thêm quyền kiểm soát quản trị đối với các dự án Apps Script

Tháng 6 01, 2019


Tính năng mới:

Google đã thay đổi cách Apps Script quản lý các dự án Google Cloud Platform (GCP). Điều này sẽ giúp quản trị viên, lập trình viên quản lý các dự án với phương thức đơn giản hơn. Các dự án GCP Apps Script mới giờ đây sẽ ở trong một thư mục mới (apps - script) trong hệ thống phân cấp tài nguyên GCP. Điều này có nghĩa là các dự án Apps Script mới sẽ được quản lý bởi các chính sách tổ chức được xác định cho các dự án GCP bởi các quản trị viên.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, nhà phát triển Apps Script và người dùng cuối của các dự án Apps Script.

Tại sao sử dụng

  • Cung cấp cho quản trị viên CNTT các điều khiển bổ sung: tính năng này hỗ trợ cho các dự án Apps Script an toàn hơn do việc cung cấp kiểm soát bổ sung và khả năng hiển thị đối đối với các dự án này dành cho quản trị viên. Quản trị viên chưa xác định chính sách cho tổ chức bây giờ có thể thực hiện điều này để kiểm soát các dự án Apps Script. Quản trị viên đã xác định chính sách cho tổ chức giờ đây được đảm bảo rằng các chính sách đó cũng sẽ được áp dụng cho các dự án Apps Script.
  • Đơn giản hóa việc quản lý dự án cho nhà phát triển: các nhà phát triển không cần phải truy cập Cloud Console để bật Google APIs - bây giờ chỉ cần bật trong trình chỉnh sửa Apps Script
  • Xóa nhãn “rủi ro” cho người dùng cuối: người dùng cuối của các dự án Apps Script được tạo nội bộ sẽ không còn thấy các dự án đó được gắn nhãn” rủi ro” khi họ truy cập công cụ Kiểm tra bảo mật của Google tại myaccount.google.com.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: kiểm tra chính sách tổ chức sẽ áp dụng cho các dự án Apps Script mới.
  • Nhà phát triển: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung

Khi dự án Apps Script được tạo, dự án GCP cũng được tạo và liên kết với nhau. Dự án GCP này kiểm soát một loạt các cấu hình và cài đặt, bao gồm quyền truy cập API, cấu hình API của G Suite Marketplace để xuất bản các tiện ích bổ sung, truy cập vào nhật ký Stackdriver, v.v...

Trước đây, các dự án GCP Apps Script này đã tồn tại bên ngoài hệ thống phân cấp tài nguyên. Giờ đây, các dự án Apps Script mới sẽ được phân loại bằng thư mục tập lệnh ứng dụng mới trong hệ thống phân cấp tài nguyên, cụ thể là tại organization root > system-gsuite (new) > apps-script (new).

Điều này có nghĩa là các dự án sẽ được bởi các chính sách của tổ chức, cho phép kiểm soát tập trung và hiển thị tự động đối với tài nguyên đám mây thuộc tổ chức. Các chính sách có thể được quản lý ở đây bao gồm khả năng hạn chế các tên miền được phép có trong các dự án ACL for Cloud, chỉ định các API bị hạn chế mà các dự án Cloud có thể truy cập và chặn GCP tạo các phiên bản GCE mới.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: tính năng này đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech