Thêm tập tin sở hữu bởi tài khoản bị tạm ngưng vào bộ nhớ dùng chung

Tháng 3 12, 2021


Tóm tắt:

Bộ nhớ dùng chung có thể được sử dụng để lưu trữ, tìm kiếm và truy cập tập tin với một nhóm. Quản trị viên có thể chọn cho phép người chỉnh sửa tập tin trong tổ chức được di chuyển tập tin từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung hay không, miễn là chủ sở hữu tập tin là thành viên của bộ nhớ dùng chung.

Tuy nhiên, cho đến nay, thường không thể di chuyển các tập tin được tạo bởi người dùng có tài khoản bị tạm ngưng vì không thể thêm các tài khoản bị tạm ngưng làm thành viên của bộ nhớ dùng chung. Quản trị viên có thể tạm ngưng tài khoản để tạm thời chặn quyền truy cập của người dùng vào các dịch vụ Google của tổ chức (ví dụ: quản trị viên có thể tạm ngưng tài khoản của một nhân viên cũ).

Với lần ra mắt  này, người chỉnh sửa tập tin giờ đây có thể thêm các tập tin này vào bộ nhớ dùng chung. Miễn là quản trị viên chọn cho phép người dùng di chuyển tập tin sang bộ nhớ dùng chung, nội dung được tạo bởi người dùng có tài khoản bị quản trị viên tạm ngưng sẽ đủ điều kiện để được thêm vào bộ nhớ dùng chung.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này được kiểm soát bởi cài đặt chung trong Admin console > Ứng dụng > Không gian làm việc của Google > Drive và Tài liệu > Cài đặt di chuyển > Cho phép người dùng di chuyển tập tin sang bộ nhớ dùng chung. Nếu tính năng này đã được bật, tính năng này sẽ tự động khả dụng đối với người dùng. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chuyển nội dung sang bộ nhớ dùng chung.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Business và Nonprofits
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter và G Suite Basic.

Nguồn: LVtech