Thêm và chỉnh sửa phần thông báo

Tháng 5 18, 2020


Phần thông báo cho phép làm nổi bật thông tin quan trọng một cách rõ ràng và có thể tùy chỉnh.

Thêm một biểu ngữ

  1. Trên máy tính, mở trang web trong Google Sites mới.

  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt > Phần thông báo.

  3. Bật hiển thị phần thông báo.

Chỉnh sửa văn bản phần thông báo

  1. Trong trường bên dưới Nội dung, hãy nhập văn bản thông báo mong muốn.

  2. Khi hoàn thành, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Công bố.

Tùy chỉnh màu phần thông báo

  1. Bên cạnh "Màu của phần thông báo", chọn mũi tên thả xuống 
  2. Chọn một màu hoặc thêm một màu tùy chỉnh.

Liên kết phần thông báo đến các trang khác

Sử dụng các phần thông báo để hướng mọi người đến các trang cụ thể. Để tạo nút liên kết:

  1. Ngay dưới trường “Nhãn nút” nhập văn bản mong muốn.
  2. Ngay dưới trường “Liên kết”, hãy nhập liên kết của trang theo nhu cầu.

Mẹo: Nếu muốn liên kết mở trong một tab mới, hãy chọn “Mở trong tab mới”.

Chọn nơi phần thông báo xuất hiện

Để thay đổi chế độ hiển thị của phần thông báo trên trang chủ hay trên mỗi trang, hãy chọn Chỉ trên trang chủ hoặc Tất cả các trang.

Nguồn: LVtech