Thêm và quản lý bốn loại trích dẫn mới trong Google Docs

Tháng 4 07, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể thêm bốn loại nguồn trích dẫn mới này trong Google Docs:

  • Phim ảnh
  • Truyền hình nhiều tập
  • Tập phim 
  • Nhiều thể loại kết hợp

Điều này sẽ hỗ trợ cho việc viết các bài báo học thuật dễ dàng hơn, vì người dùng sẽ không phải sao chép các trích dẫn từ các công cụ khác. Bốn loại nguồn trích dẫn mới ngoài những loại đã có sẵn, bao gồm sách, trang web và bài báo, tạp chí.

Thêm phim làm nguồn trích dẫn

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: người dùng có thể tìm và sử dụng công cụ trích dẫn trong trình đơn Công cụ. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các trích dẫn trong Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/3/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/4/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech