Thiết lập thông tin điện thoại Google Voice với Google Sheets

Tháng 10 02, 2019


Tóm tắt:

Quản trị viên Google Voice hiện có thể nhập hàng loạt thông tin điện thoại bằng Google Sheets. Trước đây, chỉ có thể thêm một thông tin điện thoại duy nhất tại một thời điểm. Tính năng mới này sẽ giúp nhanh chóng thêm nhiều thông tin điện thoại cùng một lúc, tương tự như cách có thể gán hàng loạt số điện thoại và cổng theo số hiện hữu.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc bắt đầu với thông tin điện thoại và cách nhập hàng loạt.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite đăng ký Google Voice Standard và Google Voice Premium.
  • Không khả dụng đối với phiên bản đăng ký Google Voice Starter.

Bật tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech