Thông tin cập nhập giao diện Google Drive mới

Tháng 5 24, 2018


Google đang thực hiện một số cập nhật cho giao diện của Google Drive trên web. Không có thay đổi về tính năng, nhưng một số biểu tượng và nút đã được di chuyển và có một loạt các chỉnh sửa trực quan để phù hợp với các nguyên tắc thiết kế mới nhất của Google. Giao diện mới này được tạo để trải nghiệm đáp ứng và hiệu quả cho người dùng Drive và được gắn kết với các sản phẩm G Suite khác, chẳng hạn như Gmail (đã được thiết kế lại).

Các thay đổi cụ thể bao gồm:

  • Biểu trưng ở trên cùng bên trái đã được thay đổi thành biểu tượng Google Drive.
  • Nếu quản trị viên đã thêm biểu trưng tùy chỉnh của công ty, biểu tượng này sẽ hiển thị ở phía trên cùng bên phải.
  • Biểu tượng Cài đặt đã được di chuyển đến cùng dòng với thanh tìm kiếm.
  • Biểu tượng Trợ giúp đã được di chuyển đến cùng dòng với thanh tìm kiếm.
  • Nền trang bây giờ là màu trắng, không phải màu xám.
  • Nút “Mới” đã được cập nhật.
  • Phông chữ được sử dụng cho tiêu đề đã được thay đổi.

Sau đây là so sánh một số màn hình trong giao diện cũ và giao diện mới:

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau hai tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech