Thông tin chi tiết mới về bảo mật tài khoản người dùng với báo cáo quản trị G Suite

Tháng 8 22, 2018


Google đang thêm các công cụ mới để giúp quản trị viên xác định hoạt động đáng ngờ và xem tác động của việc thay đổi chính sách bảo mật. Quản trị viên G Suite có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài khoản của người dùng và đảm bảo bảo mật cho doanh nghiệp/tổ chức. Để có thể làm được điều đó, quản trị viên cần khả năng xem được các hành động của tài khoản người dùng. Đó là lý do Google thêm báo cáo trong Admin console để hiển thị thêm thông tin về hoạt động tài khoản người dùng.

Giám sát hành vi tài khoản đáng ngờ

Quản trị viên có thể sử dụng báo cáo để kiểm tra và đặt cảnh báo cho các hành động quan trọng của người dùng, bao gồm:

  • Thay đổi mật khẩu
  • Xác minh hai bước bật hoặc tắt
  • Thay đổi thông tin khôi phục tài khoản (số điện thoại, câu hỏi bảo mật và email khôi phục)

Lọc tác vụ được thực hiện bởi một tài khoản người dùng cụ thể

Khả năng hiển thị các hành động này sẽ giúp quản trị viên xác định hành vi tài khoản đáng ngờ và phát hiện khi nào tài khoản người dùng có thể đã bị xâm phạm. Ví dụ: quản trị viên có thể thấy rằng gần đây người dùng đã thay đổi cả mật khẩu và thông tin khôi phục mật khẩu. Đây có thể là dấu hiệu của chiếm đoạt tài khoản. Sử dụng các báo cáo này, quản trị viên có thể theo dõi thời gian và địa chỉ IP của các thay đổi để xem có thuộc dạng đáng ngờ hay không. Tùy thuộc vào việc điều tra, quản trị viên có thể thực hiện hành động thích hợp (ví dụ: đặt lại mật khẩu, tắt quy trình xác minh 2 bước) để khôi phục tài khoản người dùng.

Xem tác động của việc thay đổi chính sách bảo mật

Các báo cáo mới cũng có thể được sử dụng để cung cấp khả năng hiển thị bảo mật của doanh nghiệp/tổ chức. Ví dụ: quản trị viên có thể theo dõi tiến trình để tăng việc chấp nhận quy trình xác minh hai bước.

Để xem báo cáo này, hãy chuyển đến Admin console > Báo cáo > Kiểm tra > Tài khoản.

Lọc tác vụ theo ngày và loại

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech