Thông tin về tin nhắn rác trong Tìm kiếm Nhật ký Email

Tháng 12 20, 2018


Quản trị viên G Suite giờ đây có thể nhận được thông tin chi tiết và hữu ích hơn trong Admin console về các email đã bị đánh dấu là spam. Công cụ tìm kiếm nhật ký email sẽ hiển thị lý do email bị gắn cờ là thư rác cũng như các cảnh báo khác mà người dùng có thể thấy về các email đáng ngờ.

Thông tin mới này sẽ giúp quản trị viên hiểu các bước mà hệ thống phân loại spam của Google thực hiện để bảo vệ người dùng đồng thời thông tin này sẽ hỗ trợ quản lý lưu lượng email. Để truy cập công cụ, từ trang chủ Admin console, đến phần Báo cáo > Kiểm tra > Tìm kiếm nhật ký email

Thông tin chi tiết hơn về thư rác

Khi sử dụng Tìm kiếm nhật ký email để xác định vị trí thư rác, quản trị viên sẽ nhận được dữ liệu chi tiết về thư rác và chú thích về thư, bao gồm:

  • Lý do một email đã hoặc không bị đánh dấu là thư rác
  • Khi các biểu ngữ bất thường được kích hoạt bởi các tập tin đính kèm đáng ngờ hoặc một cuộc tấn công lừa đảo

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech