Thứ bậc đặc quyền quản trị viên Google Calendar mới trong Admin console

Tháng 2 24, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể cấp riêng các đặc quyền của quản trị viên cho các cài đặt liên quan đến Lịch và quản lý tài nguyên.

Google đang thay đổi thứ bậc đặc quyền trong phần Đặc quyền lịch thuộc Admin console. Trước đây, để kiểm soát các đặc quyền quản trị liên quan đến lịch, quản trị viên phải chọn "Tất cả cài đặt", hộp kiểm này kiểm soát cả các cài đặt lịch và quản lý tài nguyên. Bây giờ, có một lựa chọn riêng biệt "Cài đặt" cho phép chỉ định các đặc quyền liên quan đến cài đặt lịch tách riêng khỏi phần quản lý tài nguyên.

Hệ thống phân cấp cũ

Hệ thống phân cấp mới

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Với thay đổi này, giờ đây, quản trị viên có thể tạo các vai trò tùy chỉnh cụ thể hơn để ủy quyền nhiệm vụ một cách rõ ràng và không cần lo lắng về người dùng thích hợp là ai, ví dụ:

  • Quản trị viên chỉ có thể quản lý các tòa nhà và tài nguyên
  • Quản trị viên chỉ có thể xem thông tin chi tiết về phòng
  • Quản trị viên chỉ có thể sửa đổi các cài đặt liên quan đến thay đổi lịch


Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: trong Admin console, chuyển đến Tài khoản > Vai trò quản trị viên và chọn vai trò quản trị viên muốn chỉ định đặc quyền. Nhấp vào Lịch.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu thực hiện hành động.

Thông tin chi tiết:

Các vai trò tùy chỉnh và được tạo sẵn hiện tại sẽ KHÔNG bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Để tìm hiểu thêm về các đặc quyền quản trị viên khác nhau và định nghĩa của chúng, hãy xem Trung tâm trợ giúp.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/2/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits

Nguồn: LVtech