Thực thi chính sách mật khẩu đối với hồ sơ công việc trên Android

Tháng 6 09, 2018


Quản trị viên G Suite có thể sử dụng Google Mobile Management để cung cấp cho người dùng quyền truy cập an toàn vào các ứng dụng và dữ liệu thuộc công việc trên thiết bị di động. Quản trị viên đảm bảo tính bảo mật này bằng cách ủy thác các thiết bị quản lý được bảo vệ bằng mật khẩu và mật khẩu đó đáp ứng một số yêu cầu nhất định (ví dụ: số ký tự, độ mạnh mật khẩu, v.v.).

Nhiều nhân viên sử dụng điện thoại cho cả mục đích công việc và mục đích cá nhân, vì vậy Google có thể tách riêng hai nội dung này trên hầu hết các thiết bị Android với việc thiết lập hồ sơ công việc. Với lần cải tiến này, quản trị viên có thể ủy quyền chính sách mật khẩu trên các ứng dụng trong các hồ sơ công việc này, bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trong khi vẫn để người dùng tự do dùng các ứng dụng cá nhân.

Phương thức hoạt động

Trong Admin console (ngay phần Quản lý thiết bị > Cài đặt mật khẩu (Device management > Password Settings)), quản trị viên có thể yêu cầu người dùng đặt mật khẩu trên bất kỳ thiết bị được quản lý nào và chỉ định các yêu cầu nhất định cho mật khẩu đó. Chính sách mật khẩu này sẽ áp dụng cho tất cả các thiết bị được quản lý trong miền của quản trị viên đó.

Nếu quản trị viên muốn áp dụng chính sách mật khẩu đó cho hồ sơ công việc, họ có thể điều hướng đến Quản lý thiết bị > Cài đặt Android > Hồ sơ công việc (Device management > Android Settings > Work Profile) trong Admin console và chọn “Chỉ áp dụng cài đặt mật khẩu cho Hồ sơ công việc”(Apply password settings only for the Work Profile). Chính sách mật khẩu chỉ hoạt động trên các thiết bị Android 7.0 hoặc cao hơn. Trên tất cả các thiết bị được quản lý khác trong miền, chính sách mật khẩu sẽ được áp dụng cho toàn bộ thiết bị.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech