Tìm các ứng dụng được quản trị viên phê duyệt trên Google Workspace Marketplace

Tháng 6 12, 2021


Tính năng mới:

Phần “Được chấp thuận” mới trong Google Workspace Marketplace cho phép người dùng nhanh chóng xem và cài đặt các ứng dụng đã được quản trị viên phê duyệt và cho phép.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Quản trị viên có thể chỉ định ứng dụng của bên thứ ba mà người dùng có thể cài đặt từ Google Workspace Marketplace. Với việc bổ sung phần “Được chấp thuận” trên Marketplace, người dùng có thể nhanh chóng tìm và cài đặt các ứng dụng đã được phê duyệt trước cho Gmail, Drive, Editors, Calendar, v.v.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Ứng dụng Google Workspace Marketplace. Nếu cho phép người dùng cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ Marketplace, phần "Được chấp thuận" sẽ bị ẩn.

  • Người dùng cuối: để xem các ứng dụng trên Marketplace đã được quản trị viên phê duyệt, hãy truy cập phần “Được chấp thuận” của Google Workspace Marketplace.

Thời gian triển khai:

Google Drive trên web

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials và Frontline.

Nguồn: LVtech