Tìm kiếm và xuất các trang web mới với Vault bản beta

Tháng 6 12, 2019


Tính năng mới:

Người dùng có thể sử dụng Vault để tìm kiếm và xuất nội dung trong trang Google Site mới với chương trình beta. Lưu ý rằng phiên bản beta sẽ chỉ hỗ trợ chức năng tìm kiếm và xuất Vault, sẽ không hỗ trợ chức năng lưu giữ.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký tham gia bản beta tại đây.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Khách hàng đăng ký bản beta sẽ có thể tìm thấy nội dung trong Google Site mới, xem trước và điều hướng qua trang web trong giao diện Vault và xuất các trang web để phân tích thêm. Điều này có thể mở rộng việc lưu trữ và tìm kiếm thông tin ở định dạng điện tử của tổ chức bằng cách thêm nội dung từ các trang Google Sites mới.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung:

Chi tiết các tác vụ khả dụng trong bản beta

Tìm kiếm nội dung trong các trang Google Sites mới. Người dùng có thể tìm kiếm Trang Google Sites cùng với nội dung Drive khác hoặc sử dụng thuật toán: type:site để tìm dữ liệu Google Sites trong Google Drive.

Tìm các trang web cụ thể bằng các URL được xuất bản. Sử dụng Trung tâm trợ giúp  để tìm hiểu thêm về tìm kiếm dữ liệu Google Sites trong Vault.

Xem trước và điều hướng qua trang web trong giao diện Vault và xuất các trang để phân tích thêm.

Phạm vi chức năng khả dụng thông qua bản beta:

  • Vault chỉ hỗ trợ nội dung trong Google Sites mới. Nội dung trang Google Sites cũ không được hỗ trợ.
  • Chỉ phiên bản mới nhất của trang dự thảo mới khả dụng trong việc tìm kiếm và xuất trong Vault.
  • Điều này có thể khác với phiên bản đã xuất bản của trang web, cũng như những thay đổi chưa được xuất bản.
  • Chương trình beta này chỉ cung cấp quyền truy cập vào chức năng tìm kiếm và xuất cho các Trang Google Sites mới và không bao gồm chức năng lưu giữ.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: bản beta được ra mắt từ ngày 6/6/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: bản beta được ra mắt từ ngày 6/6/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Nguồn: LVtech