Tổ chức cuộc họp Hangouts Meet lên đến 100 người tham gia

Tháng 12 06, 2018


Cuộc họp với đồng nghiệp, khách hàng trên phạm vi toàn cầu rất quan trọng để hoàn thành công việc. Đối với những thời điểm cần gặp nhóm nhiều thành viên, Hangouts Meet hiện đã cho phép người dùng G Suite Enterprise tổ chức cuộc họp lên đến 100 người tham gia và người dùng G Suite Business đến 50 người tham gia. Số người tham gia này bao gồm những người từ cả trong và ngoài tổ chức.

Mức giới hạn người tham gia mới mở rộng này hỗ trợ những người tham gia từ bất kỳ điểm kết hợp video và quay số, khi đó có thể linh hoạt tập hợp nhiều người hơn từ khắp nơi trên thế giới. Việc này hiện đã được triển khai hoàn toàn trên tất cả các miền.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Thời gian triển khai:

Đang triển khai hoàn toàn  (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech