Trình kết nối dữ liệu cho Zendesk hiện khả dụng dưới dạng tiện ích bổ sung cho Google Sheets

Tháng 11 28, 2019


Tính năng mới:

Bây giờ người dùng có thể nhập và phân tích dữ liệu từ Zendesk trong Google Sheets bằng trình kết nối dữ liệu mới. Tiện ích bổ sung này hiện khả dụng trong G Suite Marketplace.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng?

Nhiều tổ chức dựa vào Zendesk để nắm bắt và thực hiện hành động hỗ trợ, dịch vụ khách hàng và thu hút khách hàng. Với Trình kết nối dữ liệu cho Zendesk, người dùng có thể định cấu hình và lưu các cấu hình truy vấn có giá trị và tải dữ liệu tương ứng vào Google Sheets để phân tích.

Với tiện ích bổ sung này, người dùng có thể tìm kiếm yêu cầu hỗ trợ trong Zendesk (và trả lại dữ liệu cho Google Sheets từ tìm kiếm đó), liệt kê yêu cầu hỗ trợ và số liệu, tải các tìm kiếm trước đó và làm mới kết quả truy vấn đã có trong bảng tính.

Khi tạo một tìm kiếm mới, người dùng có thể chọn các trường muốn nhập vào Trang tính và đặt các điều kiện truy vấn.

Làm thế nào để bắt đầu?

Thông tin bổ sung:

Tiện ích bổ sung này sẽ sử dụng API Zendesk để trích xuất dữ liệu vào Google Sheets. Hiện tại, mọi thay đổi đối với dữ liệu sẽ không được phản ánh trong Zendesk.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: Tiện ích này hiện đã khả dụng trên G Suite Marketplace
  • Bản phát hành theo định kỳ: Tiện ích này hiện đã khả dụng trên G Suite Marketplace

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tiện ích bổ sung này có thể được đưa vào danh sách trắng ở cấp miền và có thể được cài đặt từ G Suite Marketplace

Nguồn: LVtech