Tự động cung cấp cho người dùng hai ứng dụng bổ sung

Tháng 1 09, 2019


Những thay đổi mới:

Google hỗ trợ tự động cung cấp cho hai ứng dụng mới:

  • monday
  • Proxyclick

Ảnh hưởng: Chỉ quản trị viên.

Vì sao sử dụng:

Khi tính năng tự động cung cấp được bật cho ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ, bất cứ người dùng nào được tạo, sửa đổi hoặc xóa trong G Suite cũng sẽ tự động được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến với quản trị viên vì loại bỏ chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng SaaS của bên thứ ba.

Làm thế nào để bắt đầu:

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/1/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/1/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU).


Nguồn: LVtech