Tự động cung cấp hai ứng dụng bổ sung cho người dùng

Tháng 11 02, 2018


Khi bật tự động cấp phép cho ứng dụng của bên thứ ba, bất kỳ người dùng nào được tạo, sửa đổi hoặc xóa trong G Suite cũng sẽ tự động được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến đối với các quản trị viên vì loại bỏ chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng SaaS của bên thứ ba.

Nhận được phản hồi tích cực từ quản trị viên, Google đang thêm hỗ trợ tự động cấp phép cho hai ứng dụng mới:

  • Bonusly
  • Klipfolio

Khách hành G Suite Business, EnterpriseEducation, cũng như Cloud Identity Premium, có thể bật tự động cấp phép người dùng trong tất cả các ứng dụng được hỗ trợ. Khách hàng G Suite Basic, Government và Nonprofit có thể định cấu hình tự động cấp phép cho tối đa ba ứng dụng từ danh sách được hỗ trợ.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

  • Khách hàng G Suite Business, EnterpriseEducation, cũng như Cloud Identity Premium, có thể bật tự động cấp phép cho tất cả các ứng dụng được hỗ trợ.
  • Khách hàng G Suite Basic, Government và Nonprofit có thể bật tự động cấp phép cho tối đa ba ứng dụng.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech