Tùy chọn mới để tải xuống ứng dụng của bên thứ ba và ủy quyền trên toàn miền ở định dạng CSV

Tháng 2 26, 2021


Tính năng mới:

Khách hàng của Google Workspace có thể thiết lập và quản lý các ứng dụng để kiểm soát quyền truy cập ứng dụng của bên thứ baủy quyền trên toàn miền thông qua Admin console tại Admin console > Bảo mật> Kiểm soát API. Tuy nhiên, đối với một số khách hàng, danh sách ứng dụng trong các phần này có thể dài, điều này có thể gây khó khăn cho việc xem và quản lý thông tin trong Admin console.

Với lần ra ra mắt này, Google sẽ thêm các tùy chọn mới để tải xuống ứng dụng API của bên thứ ba và ứng dụng được ủy quyền trên toàn miền ở định dạng tập tin CSV. Tập tin này sẽ chứa tất cả thông tin được hiển thị trong danh sách Admin console. Có thông tin ở định dạng CSV có thể giúp quản trị viên nắm bắt và phân tích dễ dàng hơn phương thức các ứng dụng và tính năng này được truy cập trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: sẽ thấy hiển thị tùy chọn tải xuống ứng dụng và thông tin ứng dụng khách tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Điều khiển API > Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng của bên thứ ba hoặc Ủy quyền trên toàn miền. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để kiểm soát quyền truy cập ứng dụng của bên thứ baủy quyền trên toàn miền.
  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/2/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech