Xem báo cáo sử dụng View Cloud Search trong Admin console và Stats API

Tháng 10 11, 2019


Tính năng mới:

Quản trị viên hiện có thể xem thông tin sử dụng Tìm kiếm trên đám mây thông qua các biểu đồ trong Admin console và việc sử dụng API thống kê.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Trước đây, quản trị viên chỉ có thể xem một cách hạn chế trong việc sử dụng Tìm kiếm trên đám mây trong các miền quản lý. Bây giờ, quản trị viên có thông tin chi tiết hơn như tần suất các ứng dụng đang được sử dụng và tất cả nội dung cần được lập chỉ mục có thể truy cập được hay không.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

Thông tin bổ sung:

Cụ thể, quản trị viên sẽ có thể xem dữ liệu Tìm kiếm trên đám mây liên quan đến người dùng hiện hoạt, số lượng truy vấn và số lượng tìm kiếm. Lưu ý: các số liệu thống kê này sẽ khả dụng ngay lập tức thông qua API thống kê. Việc triển khai chi tiết đối với Admin console có thể được tìm thấy trong phần Khả dụng.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/10/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech