Xem các ứng dụng được cài đặt với tính năng quản lý thiết bị Windows 10

Tháng 10 15, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, quản trị viên có thể xem danh sách tất cả các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị Windows 10 được quản lý với tính năng quản lý thiết bị Windows. Danh sách bao gồm thời điểm ứng dụng được cài đặt lần đầu, phiên bản hiện tại và nhà xuất bản. Quản trị viên có thể sử dụng thông tin này để xác định các thiết bị có ứng dụng độc hại hoặc không đáng tin cậy trên đó.

Lưu ý rằng tính năng này yêu cầu thiết bị phải được đăng ký quản lý thiết bị Windows. Tìm hiểu thêm về bảo mật nâng cao dành cho Windows hoặc cách xem chi tiết thiết bị Windows trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Xem các ứng dụng được cài đặt với tính năng quản lý thiết bị Windows 10

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/9/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech