Xem chủ sở hữu trang web và yêu cầu quyền chỉnh sửa trong Google Sites mới

Tháng 5 18, 2018


Để kiểm soát luồng thông tin của các tổ chức, quản trị viên G Suite thường cần được tăng khả năng xem Google Sites mới được tạo bởi người dùng. Ví dụ: quản trị viên có thể nhận thấy thông tin cũ trên một trang web và cần phải liên hệ với chủ sở hữu để thông tin được cập nhật, hoặc quản trị viên có thể thấy nội dung trùng lặp trên hai trang web và cần phải giải quyết các thông tin dư thừa với chủ sở hữu của các trang web. Để hỗ trợ quản trị viên thực hiện việc này, Google sẽ thêm một tính năng trong Google Sites mới giúp quản trị viên dễ dàng nhận thêm thông tin về các trang web.

Xem chủ sở hữu trang web và yêu cầu quyền chỉnh sửa

Khi duyệt một trang web trong miền, quản trị viên có quyền thích hợp sẽ thấy nút "Chi tiết trang web" ở chân trang web. Khi nhấp vào chân trang này, sẽ thấy:

  • Địa chỉ email của chủ sở hữu trang web
  • Ngày trang web được xuất bản lần cuối
  • Tùy chọn “Yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa”

Yêu cầu quyền quản trị

Quản trị viên cấp cao và bất kỳ quản trị viên nào khác có đặc quyền “Xem chi tiết về Google Sites mới” sẽ có thể xem liên kết chi tiết trang web trong chân trang của trang web.

Lưu ý rằng tính năng này không tự động cấp cho quản trị viên G Suite khả năng chỉnh sửa Google Sites. Quản trị viên vẫn cần phải liên hệ với chủ sở hữu trang web và yêu cầu quyền chỉnh sửa trực tiếp.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech