Xem phiên bản hệ điều hành đối với các thiết bị được cài đặt quản lý thiết bị di động cơ bản

Tháng 4 18, 2019


Những tính năng mới:

Quản trị viên sẽ có thể xem phiên bản hệ điều hành (HĐH) đối với các thiết bị được cài đặt quản lý thiết bị di động cơ bản. Trước đây, thông tin này chỉ có sẵn cho các thiết bị được cài đặt quản lý thiết bị di động nâng cao.

Ảnh hưởng: chỉ quản  trị viên.

Tại sao sử dụng: Phiên bản hệ điều hành là một phần thông tin quan trọng để đánh giá bảo mật thiết bị. Điều này là do các thiết bị có phiên bản HĐH cũ có thể không nhận được tất cả các bản vá bảo mật và có nhiều khả năng bị đe dọa tấn công hơn. Với khả năng hiển thị các phiên bản HĐH được sử dụng bởi nhiều thiết bị hơn trong tổ chức, quản trị viên có thể hiểu rõ hơn các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn và thực hiện các hành động để đảm bảo các thiết bị có quyền truy cập vào dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức đang sử dụng các phiên bản HĐH phù hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để xem phiên bản HĐH cho các thiết bị cơ bản, tại Admin console > Quản lý thiết bị > Thiết bị.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên sẽ có thể xem thông tin hệ điều hành tại:

  • Trên trang danh sách thiết bị (Admin console > Quản lý thiết bị > Thiết bị) tại cột Hệ điều hành. Trước đây cột này để trống đối với các thiết bị được cài đặt quản lý thiết bị di động cơ bản. Trên trang này, quản trị viên sẽ có thể lọc các thiết bị có HĐH cụ thể để tìm các thiết bị có lỗ hổng cụ thể hoặc xem tác động của chính sách cập nhật hệ điều hành có thể có.
  • Trong trang chi tiết thiết bị cho từng thiết bị.
  • Trong nhật ký kiểm tra tại Admin console > Báo cáo > Thiết bị. Lưu ý rằng điều này chỉ khả dụng cho các miền G Suite Business, EnterpriseEnterprise for Education.

Xem và lọc theo phiên bản HĐH trong chế độ xem danh sách thiết bị

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech