Xem trạng thái của thư Gmail sau khi được gửi

Tháng 2 28, 2018


Sử dụng tính năng Tìm kiếm nhật ký Email trong Admin console có thể theo dõi việc gửi và nhận thư bởi người dùng trong miền. Cho đến bây giờ, các quản trị viên phải liên hệ trực tiếp với người dùng hoặc tìm kiếm các hộp thư của họ để xem trạng thái của thư sau khi đã được gửi đi. Với lần ra mắt này, điều đó không còn cần thiết vì trạng thái sau khi gửi sẽ được liệt kê trong kết quả tìm kiếm nhật ký email.

Post Delivery Message Details.png

Từ nay trở đi, để xem vị trí hiện tại của email, dù email đã được đọc hay bị xóa, cũng như bất kỳ nhãn nào được chỉ định, quản trị viên chỉ cần mở rộng mục "Chi tiết email sau khi gửi" trong phần "Chi tiết người nhận" ngay trong kết quả Tìm kiếm nhật ký Email. Với thông tin này, quản trị viên sẽ được trang bị đầy đủ để giúp người dùng tìm thấy các email bị lỡ.

Lưu ý về thư gửi cách hơn 30 ngày

Tùy chọn tìm kiếm phạm vi ngày cho nhật ký phân phối thư trong Tìm kiếm nhật ký Email được giới hạn trong 30 ngày. Với lần cải tiến này, Google giới thiệu một trường phạm vi ngày mới "Cách hơn 30 ngày." Xin lưu ý rằng trường mới này sẽ chỉ thu thập thông tin chi tiết sau khi gửi cho các thư được nhận hơn 30 ngày trước, ngoài ra, sẽ không lấy được bất kỳ thông tin nào khác.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1 -3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị  được đề xuất.

Nguồn: LVtech