Ai sở hữu dữ liệu mà tôi chuyển vào Google Apps?

Tháng 1 23, 2018


Nói một cách đơn giản, Google không sở hữu dữ liệu của bạn. Chúng tôi không đảm nhận vị trí xem xét xem dữ liệu thuộc sở hữu của người dùng cá nhân hay tổ chức đăng ký Google Apps, nhưng chúng tôi biết dữ liệu không phải của chúng tôi! Dữ liệu mà bạn chuyển vào các hệ thống của chúng tôi là của bạn và chúng tôi tin rằng nó vẫn nguyên như thế. Điều đó có nghĩa ba điều quan trọng là: 1. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với người khác, ngoại trừ như đã nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. 2. Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu của bạn với điều kiện là bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy. 3. Bạn có thể lấy dữ liệu của mình nếu bạn chọn sử dụng các dịch vụ bên ngoài cùng với Google Apps hoặc ngừng sử dụng tất cả các dịch vụ của chúng tôi.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên