Như thế nào thì được gọi là người dùng ?

Tháng 1 23, 2018


Chúng tôi coi người dùng giống như số lượng hộp thư email đến riêng biệt mà bạn cần, ngay cả email của quản trị viên cũng được tính như một người dùng. Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ email và một miền có thể có nhiều bí danh – những bí danh này được bao gồm trong giá cho từng người dùng.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên