Google Apps Vault có hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu bằng cách sử dụng ký tự đặc biệt không?

Tháng 1 23, 2018


Có hai loại tìm kiếm được sử dụng trong Vault. Có tìm kiếm khi thiết lập với Retentions, và có tìm kiếm khi tạo Matters.

Vault không hỗ trợ các kí hiệu trong Rules (khi thiết lập duy trì).

Vault hỗ trợ ký tự đặc biệt  trong việc tạo Matters.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên