Làm thế nào để chuyển email vào Google Apps Vault?

Tháng 1 23, 2018


Trả lời: Tất cả các thư trong hộp thư của người dùng hoặc di chuyển đến hộp thư của người dùng sẽ được quản lý bởi Vault. Bất kỳ công cụ hiện có mà có thể di chuyển thư vào Gmail đều có thể được sử dụng. Chính sách duy trì hiện không áp dụng cho email migrated.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên