Tính năng báo cáo kiểm toán có sẵn trong Google Apps Vault không?

Tháng 1 23, 2018


  1. Quản trị hệ thống của bạn có thể thấy hoạt động Vault trong Control Panel -> Reports -> Audit Log


  1. Bạn có thể cấp quyền người dùng để kiểm toán vấn đề riêng của họ để tạo ra một tập tin CSV có chứa tất cả các hoạt động của họ để thu thập và lưu giữ các dữ liệu có liên quan


  1. Ngoài ra, bạn có thể xác định người dùng sẽ có thể thực hiện kiểm toán toàn bộ hệ thống Vault cung cấp tùy chọn để lựa chọn một phạm vi ngày báo cáo, lựa chọn một số hoặc tất cả người dùng vault, và chọn một số hoặc tất cả các chỉ định Vault để đảm bảo phù hợp với chính sách sử dụng của bạn.Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên