Tạo và chỉnh sửa câu chuyện

Tháng 1 31, 2018


Tạo và chỉnh sửa câu chuyện
Hãy sắp xếp video và ảnh đẹp nhất của bạn theo câu chuyện bằng hình ảnh để hiển thị các ảnh nổi bật trong chuyến đi hoặc sự kiện của bạn. Bạn cũng có thể tự động tạo câu chuyện cho mình, tuy nhiên bạn có thể chọn có lưu câu chuyện đó hay không.

Tạo câu chuyện
Để tạo câu chuyện, bạn cần phải sử dụng thiết bị di động.
1. Mở ứng dụng Google Photos trên điện thoại hoặc máy tính bảng .
2. Ở trên cùng bên phải, chạm vào biểu tượng tạo > Câu chuyện​.


3. Chọn tất cả ảnh và video bạn muốn đưa vào.


4. Ở trên cùng bên phải, chạm vào TẠO​.


Xem câu chuyện của bạn sau bằng cách mở menu chính > Bộ sưu tập​.


Chỉnh sửa câu chuyện
Thêm ảnh hoặc video
Ứng dụng Android hoặc iOS
1. Mở ứng dụng Google Photos .
2. Mở câu chuyện bạn muốn cập nhật.


3. Chạm vào nền trắng > biểu tượng thêm .


4. Chọn những khoảnh khắc cần đưa vào.


5. Ở trên cùng bên phải, chạm vào dấu kiểm .


Máy tính
1. Chuyển tới bộ sưu tập của bạn​và mở câu chuyện bạn muốn thêm vào.

2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng thêm .

3. Chọn những khoảnh khắc cần đưa vào.

4. Ở dưới cùng bên trái, nhấp vào Xong.

Xoá ảnh hoặc vị trí
● Ứng dụng Android hoặc iOS: Chạm và giữ ảnh hoặc vị trí > Ẩn khoảnh khắc

● Máy tính: Đặt con trỏ của bạn lên ảnh hoặc vị trí rồi nhấp vào Xóa​.

Thay đổi vị trí
1. Ở bên phải tên vị trí, chạm hoặc nhấp vào mũi tên thả xuống.

2. Chọn vị trí chính xác. Nếu không thấy vị trí chính xác thì bạn có thể xóa vị trí.

Thay đổi ảnh bìa
Ứng dụng Android hoặc iOS
1. Mở câu chuyện bạn muốn thay đổi.
2. Chạm vào ảnh bạn muốn đặt làm ảnh bìa.
3. Ở trên cùng bên phải, chạm vào biểu tượng tùy chọn .

4. Chạm vào Đặt làm ảnh bìa​.

Máy tính: Mở câu chuyện bạn muốn thay đổi, sau đó, ở dưới cùng bên trái, nhấp vào
Thay đổi ảnh bìa​.

Xóa câu chuyện
Thao tác này sẽ xóa câu chuyện khỏi tài khoản của bạn nhưng không xóa ảnh.
Ứng dụng Android hoặc iOs
1. Mở ứng dụng Google Photos.
2. Ở trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng menu > Bộ sưu tập.

3. Mở câu chuyện bạn muốn xóa.
4. Ở trên cùng bên phải, chạm vào biểu tượng tùy chọn > Xóa.

 

Máy tính

1. Chuyển tới bộ sưu tập của bạn​.

2. Nhấp vào câu chuyện bạn muốn xóa.
3. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng tùy chọn > Xóa.

Thông tin tham khảo:
Giới thiệu bộ sưu tập Google+, cách mới để nhóm bài đăng theo chủ đề
Tạo, tìm và chỉnh sửa album ảnh
Tạo và chỉnh sửa phim

Nguồn: LVtech