Ánh xạ và đồng bộ hóa các thuộc tính hệ thống của người dùng từ Thư mục bên ngoài vào Google Workspace

Tháng 10 20, 2023


Tính năng mới:

Bằng cách sử dụng Đồng bộ hóa thư mục, quản trị viên có thể ánh xạ tất cả các thuộc tính người dùng mặc định hoặc hệ thống, bao gồm các thuộc tính tùy chỉnh, từ Microsoft Active Directory hoặc Microsoft Azure Active Directory sang thuộc tính người dùng Google Directory và đồng bộ hóa chúng. Các thuộc tính này bao gồm họ và tên, chức danh công việc, công ty và bộ phận. Quản trị viên có thể tìm thấy danh sách chi tiết các thuộc tính được hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp. Dựa trên các giá trị thuộc tính này, Directory Sync sẽ tự động ánh xạ người dùng với các thuộc tính được cung cấp từ Active Directory hoặc Azure Active Directory ở phía Google Workspace.

Đồng bộ hóa thư mục khả dụng dưới dạng beta mở, nghĩa là không cần đăng ký. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Đồng bộ hóa thư mụcCâu hỏi thường gặp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để sử dụng Đồng bộ hóa thư mục, hãy đi tới Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Trang chủ > Thư mục > Đồng bộ hóa thư mục. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập đồng bộ hóa người dùng.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech