Bật nhật ký kiểm tra cho Google Cloud Search

Tháng 6 23, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể bật nhật ký kiểm tra cho các API của Google Cloud Search để theo dõi dữ liệu sử dụng. Với tính năng theo dõi sâu hơn, giờ đây quản trị viên có thể xây dựng số liệu phân tích phong phú hơn về việc sử dụng Cloud Search để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của người dùng.

Khi được bật, dữ liệu sử dụng API Cloud Search được ghi lại một cách an toàn và có thể dễ dàng truy cập. Một số điểm dữ liệu được ghi là:

  • Chi tiết về phương pháp và API.

  • Nội dung liên quan đến yêu cầu và phản hồi đã nhận được.

  • Địa chỉ IP và danh tính (ví dụ: ID thư) của người gọi.

  • Trạng thái phản hồi, v.v.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Nhật ký kiểm tra giúp quản trị viên hiểu cách Cloud Search đang được sử dụng trong tổ chức bằng cách trả lời các câu hỏi như API nào được gọi bởi ai, khi nào và với những thông số nào. Ngoài ra, quản trị viên cũng có thể sử dụng các nhật ký này cho mục đích gỡ rối hoặc kiểm tra.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: ghi nhật ký kiểm tra bị TẮT theo mặc định. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về đăng nhập kiểm tra trong Cloud Search.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus và Google Cloud Search.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Basic Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech