Bối cảnh vị trí tốt hơn đối với các sự kiện và RSVPs trong Google Calendar

Tháng 8 11, 2022


Tóm tắt:

Việc sử dụng Trả lời lời mời tham gia sự kiện trong Google Calendar giờ trở nên dễ dàng hơn và cho những người khác biết bạn dự định tham gia cuộc họp như thế nào.

Giờ đây, người dùng có thể chọn một phương thức tham gia Trả lời lời mời tham gia sự kiện được hỗ trợ bởi vị trí làm việc, cho dù đó là tham gia trong một phòng họp cụ thể hay trong phòng họp ảo. Với tùy chọn RSVP mới, Google Calendar sẽ tự động cập nhật cách người dùng dự định tham gia cuộc họp nếu vị trí làm việc thay đổi. Ngoài ra, đồng nghiệp giờ đây sẽ thấy hiển thị vị trí làm việc hoặc trạng thái vắng mặt trực tiếp trong phần danh sách khách của sự kiện trên Google Calendar.

Hy vọng tính năng này sẽ cải thiện cách người dùng và đồng nghiệp sử dụng vị trí làm việc theo kế hoạch cho các cuộc họp và sự kiện, đặc biệt là trong môi trường làm việc kết hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/8/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard,  Teaching & Learning Upgrade và Nom-profits, cũng như G Suite Business cũ.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline, G Suite Basic cũ và người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech