Cập nhật bổ sung cho ứng dụng Google Docs, Sheets and Slides trên thiết bị Android

Tháng 6 05, 2023


Để tiếp tục nỗ lực cải thiện trải nghiệm Google Workspace trên các thiết bị Android màn hình lớn, Google bổ sung các nội dung cập nhật sau:

  • Khả năng truy cập trình đơn ngữ cảnh dọc khi người dùng nhấp chuột phải vào ứng dụng Google Docs và Slides.